AVÍS LEGAL


INFORMACIÓ GENERAL

Denominació Social: NEXUS ENERGÍA, S.A.
Domicili Social: C/ Playa de Riazor, 12, Oficina 1.5 28042 Madrid
NIF: A62332580
Registre Mercantil de Madrid, en el Tom 36811, Foli 1, Fulla número M-659118, i inscripció 1a.

E-mail: info@nexusenergia.com
Nom de domini: www.nexusenergia.com

ACCÉS I USUARIS

L'accés al lloc web zona-cliente.nexusenergia.com atribueix a qui el realitza la condició d'USUARI, i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'USUARI de totes i cadascuna de les presents condicions d'ús, sense perjudici de les condicions particulars que calgui aplicar en el cas que l'USUARI desitgi contractar algun dels béns i serveis que se li ofereixen.
La prestació del servei del portal web té caràcter gratuït. Això, no obstant això, NEXUS ENERGÍA es reserva la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis al previ registre de l'USUARI mitjançant l'emplenament del corresponent formulari.
Quan sigui necessari que l'USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis específics, per a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS serà aplicable el que es disposa en el capítol Informació sobre Protecció de dades de caràcter personal i Seguretat de la informació.

MODIFICACIONS

NEXUS ENERGÍA, amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques, continguts i serveis del lloc web, en qualsevol moment de manera unilateral i sense prèvia notificació a l'USUARI.
Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions particulars contingudes en el lloc web zona-cliente.nexusenergia.com.

CONTINGUT

NEXUS ENERGÍA garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen en zona-cliente.nexusenergia.com respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància.

CONDICIONS D'ÚS

L'USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis de zona-cliente.nexusenergia.com, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l'USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.
Excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap USUARI pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'USUARI en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'USUARI haurà de respectar la privacitat de tercers.

L'USUARI està expressament autoritzat per a visualitzar la informació continguda en el lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i no siguin posteriorment cedits a tercers.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Sobre Protecció de Dades:
  • La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent, sent aquest compliment un objectiu prioritari per a la nostra empresa. NEXUS ENERGÍA disposa d'una política de privacitat en la qual li expliquem com tracta les dades personals dins dels seus webs, formularis, apps i altres plataformes digitals o mitjans electrònics de la seva titularitat. Aquesta política és igualment aplicable, en allò que pogués afectar, al tractament de dades d'USUARIS de xarxes socials sobre els quals NEXUS ENERGÍA realitzés un tractament de les seves dades i en funció de la seva relació amb NEXUS ENERGÍA. Per a obtenir més informació sobre aquest el tractament de les seves dades personals, consulti l'apartat Política de Privacitat de la nostra web.

ATENCIÓ Al CLIENT

El nostre horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9.00 a 17:00h.
Durant el període d'estiu, comprès des de l'última setmana de juny fins a la primera setmana de setembre, l'horari d'atenció telefònica serà també de dilluns a divendres de 9.00 a 17:00h. Si ho prefereix pot enviar un correu electrònic a info@nexusenergia.com o també pot presentar-se en les nostres oficines on li podrem atendre personalment.
No serà necessària cita prèvia.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d'NEXUS ENERGÍA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d'NEXUS ENERGÍA, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per NEXUS ENERGÍA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d'NEXUS ENERGÍA l'ús que l'USUARI pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d'NEXUS ENERGÍA.
Els continguts subministrats per NEXUS ENERGÍA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d'NEXUS ENERGÍA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, NEXUS ENERGÍA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se NEXUS ENERGÍA tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular d'aquests, de manera que l'USUARI no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts.
La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs en NEXUS ENERGÍA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.
NEXUS ENERGÍA ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, NEXUS ENERGÍA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. NEXUS ENERGÍA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.
NEXUS ENERGÍA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. NEXUS ENERGÍA, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas NEXUS ENERGÍA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol mena de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
NEXUS ENERGÍA no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'USUARI. NEXUS ENERGÍA no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web d'NEXUS ENERGÍA com en accedir a la informació d'altres webs des d'aquesta.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen el present Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.